Ebook Cà Phê Cùng Tony - Tony Buoi Sang
kết quả từ 1 tới 2 trên 2
 1. #1

  Question Hạt Giống Tâm Hồn - Audio Tập 1 đến Tập 4

  Hạt giống tâm hồn 1:
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn11-kydieutunhungdieu.wma
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn11-moingayla1monqua.wma
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn11-buocngoaccuocdoi.wma
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn11-uocmobebong.wma
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn11-sedenluc.wma
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn11-baihoctu1chuyendi.wma
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn11-cachnhin.wma
  Hạt giống tâm hồn 2:
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/01-sedenluc.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/02-bimathanhphuc.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/03-bandelaigichocuocsong.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/04-nhanbietchinhminh.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/05-monquacuatinhyeu.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/06-chapnhanmaohiem.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/07-buadiemtambanghodan.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/08-nhungchiechop.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/09-trovemaiam.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/10-gakhonglomotmat.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/11-tiengnoikoloi.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/12-mevacongai.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/13-haydamtuongtuong.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/14-sucmanhcuaniemtin.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/15-haianhem.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/16-giacmohaohuyen.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/17-baihoctumotchuyendi.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/18-quatangdanhchotraitimtanvo.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/19-niemtin.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/20-boquaoanhon.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/21-mevacuochanhtrinhcuaban.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/22-honuoc.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/24-vuotquabuctuongcamlang.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/25-ChuyenxaycauBrooklyn.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/26-noidausequadi.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/27-giatricualongbieton.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/28-monquacuoicung.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/29-nhanthuc.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/30-loikhenquibau.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/31-tiengdanduongcam.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/32-khongbaogiobocuoc.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/33-cachnhin.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/34-banbevanguoiquen.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/35-banbephaithechu.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/36-caihu.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/37-ngoinhacomotnghinchiecguong.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/38-chamday.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/39-doitaycuame.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/40-vetseo.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/41-chatoi.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/42-doinui.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/43-khungcualaplanh.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/44-lathunguoime.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/cholongdungcamvatinhyeucuocsong-HGTH2/45-
  Hạt giống tâm hồn 3:
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/hatgiongtamhon3/01-kydieutunhungdieugiandi.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/hatgiongtamhon3/02-dautruongvacuocsong.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/hatgiongtamhon3/03-phuttinhlang.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/hatgiongtamhon3/04-ynghiacongviec.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/hatgiongtamhon3/05-conduongphiatruoc.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/hatgiongtamhon3/06-sophanhaybanlinh.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/hatgiongtamhon3/08-nhatvaicuonsachcuumotdoinguoi.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/hatgiongtamhon3/09-baihoctutrochoighephinh.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/hatgiongtamhon3/12-viendaquantrong.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/hatgiongtamhon3/11-cauchuyencuahaihatmam.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/hatgiongtamhon3/13-loinoivanhungvetdinh.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/hatgiongtamhon3/14-tocdogocnhinvatonthuong.mp3
  media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/hatgiongtamhon3/15-bucthongdiepkhongloi.mp3
  Hạt giống tâm hồn 4:
  http://media.tuoitre.com.vn/stream/a...chucbinhdi.mp3
  http://media.tuoitre.com.vn/stream/a.../02-doikhi.mp3
  http://media.tuoitre.com.vn/stream/a...cbandangco.mp3
  http://media.tuoitre.com.vn/stream/a...uthongthai.mp3
  http://media.tuoitre.com.vn/stream/a...iodoihuong.mp3
  http://media.tuoitre.com.vn/stream/a...guoinhuthe.mp3
  http://media.tuoitre.com.vn/stream/a...otrenduong.mp3
  http://media.tuoitre.com.vn/stream/a...8-motlysua.mp3
  http://media.tuoitre.com.vn/stream/a...sobenhvien.mp3
  http://media.tuoitre.com.vn/stream/a.../10-hopkem.mp3
  http://media.tuoitre.com.vn/stream/a...datlyxuong.mp3
  http://media.tuoitre.com.vn/stream/a...vasubieton.mp3
  http://media.tuoitre.com.vn/stream/a...adeuthesao.mp3
  http://media.tuoitre.com.vn/stream/a...omotgiacmo.mp3
  http://media.tuoitre.com.vn/stream/a...econnoiday.mp3
  http://media.tuoitre.com.vn/stream/a...eohanhphuc.mp3
  http://media.tuoitre.com.vn/stream/a...sauthatbai.mp3
  http://media.tuoitre.com.vn/stream/a...18-dongcam.mp3
  http://media.tuoitre.com.vn/stream/a.../19-noidau.mp3
  http://media.tuoitre.com.vn/stream/a...iacuauocmo.mp3
  http://media.tuoitre.com.vn/stream/a...huochyvong.mp3
  http://media.tuoitre.com.vn/stream/a...achinhminh.mp3
  http://media.tuoitre.com.vn/stream/a...gcuadaihan.mp3
  http://media.tuoitre.com.vn/stream/a...24-diemtua.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/25-sunhamlanynghia.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/26-hanhphucbinhdi.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/27-nhovaymatatruongthanh.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/28-dungbaogiotuyetvong.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/29-chyuenvemotcanhnho.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/30-suynghiniemtinuocmovabanlinh.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/31-cauchuyenvenhungquataosau.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/32-nguonsang.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/33-dieukydieu.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/34-nhungbonghongchohoahong.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/35-7trang4do2xanh.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/36-xemxieccungcha.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/37-caibinhnut.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/38-vannguduockhitroigiongbao.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/39-trongconnonggian.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/40-themmotngayobenmoinguoi.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/41-cuumetrongdem.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/42-chiecphongbinhanai.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/43-caynhanai.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/44-hoahongtangmengaygiangsinh.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/45-timlaigiacmo.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/46-cophaichausechetngaybaygiokhong.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/47-monqua.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/48-giatricuathoigian.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/49-dieunenlamngay.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/50-bauvattieman.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/51-cauchuyentinhyeu.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/52-khongbaogiolaquamuon.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/53-bacnongdanvangaiquitoc.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/54-tiengdanchome.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/55-chienthangthuhai.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/56-motchutcandamvuotduongxa.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/57-trencanoidau.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/58-camnhanvaniemtin.mp3
  media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/2008/hatgiongtamhon4/59-caigiacuasutrungthuc.mp3

 2. #2
  ndt0508's Avatar
  Tham gia từ
  Feb 2009
  Đến từ
  thiên đường thứ hai...
  Bài gởi
  973

  Default Ðề tài: Hạt Giống Tâm Hồn - Audio Tập 1 đến Tập 4

  truyện này hay ko ta
  [MARQUEE]Hận cuộc đời...
  ...sao ta không lối thoát
  Hận chính mình...
  ...tìm lối thoát mãi không ra :khoc:
  [/MARQUEE]

 

 

Đang xem chủ đề:

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ

 1. [Audio] Ta Trở Về - Luân Trường ft. Thái Ngân
  By Long-GDT in forum CLB Giai Điệu Trẻ
  Trả lời: 22
  Bài mới gởi: 19-08-2010, 02:48 PM
 2. [Audio] Góc Tối - GDT (new)
  By Long-GDT in forum CLB Giai Điệu Trẻ
  Trả lời: 5
  Bài mới gởi: 18-10-2009, 07:11 PM
 3. [Audio] Ông Bụt (GDT Remix)
  By Long-GDT in forum CLB Giai Điệu Trẻ
  Trả lời: 13
  Bài mới gởi: 24-03-2009, 04:56 PM
 4. [Audio] Bóng mưa - Nhật Trường (GDT)
  By Long-GDT in forum CLB Giai Điệu Trẻ
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 27-02-2009, 08:27 PM

Tags for this Thread

Bookmarks

Quuyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •