THÔNG BÁO

V/v: Thực hiện giới thiệu nhân sự từ các cơ sở Đoàn tham gia ứng cử vào BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 16 (2009 – 2012)

Thực hiện quy trình về công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đoàn trường nhiệm kỳ 16 (2009 – 2012) theo kế hoạch số 35 KH/ĐHKT-ĐTN, ngày 07 tháng 07 năm 2009, của BCH Đoàn trường về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn trường nhiệm kỳ 16 (2009 – 2012) vào tháng 12/2009, Ban thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn trực thuộc các nội dung sau:

1. Các cơ sở Đoàn tổ chức hội nghị BCH Đoàn để thảo luận, đề cử và biểu quyết giới thiệu các nhân sự tham gia ứng cử vào BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2009-2012 với tiêu chuẩn cụ thể:

- Đối với sinh viên: có kết quả học tập NH 2008 – 2009 đạt loại trung bình khá trở lên (6.0)

- Đối với giảng viên – công chức: Được đánh giá là lao động tiên tiến tại đơn vị đang công tác trong năm học vừa qua.

2. Các nhân sự được đề cử theo từng cơ cấu GV-CBCC, sinh viên K32, K33, K34+35 tại đơn vị, không hạn chế số lượng, được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên đề cử của đơn vị trong từng cơ cấu và trình bày theo mẫu đính kèm (Mẫu ĐH/NS-01)

3. Danh sách đề cử bằng văn bản có ý kiến xác nhận của Chi ủy khoa gửi về VP Đoàn trường (Đ/c Nghĩa) và gửi đến email youth@ueh.edu.vn hạn chót vào ngày 5/10/2009.

Danh sách các nhân sự được giới thiệu từ cơ sở để tham gia ứng cử vào BCH Đoàn trường sẽ là cơ sở quan trọng để thực hiện công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đoàn trường nhiệm kỳ 16 (2009 – 2012). Ban thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc nghiêm túc thực hiện thông báo này.

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

BÙI QUANG HÙNG