GỒM CÁC CÂU LỆNH TẮT TRONG VẼ AUTOCAD MÀ QUÂN ĐÚC KẾT ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH VẼ...
NÓ SẼ GIÚP THỜI GIAN VẼ CỦA CÁC CÁC BẠN ĐƯỢC RÚT NGẮN ĐÁNG KỂ!


CÁC LỆNH TẮT TRONG AUTOCAD
PHÍM TẮT/TÊN LÊNH/MỤC ĐÍCH
3A3DARRAYtạo ra mọt mạng 3 chiều tuỳ chọn
3D03DORBIT
3F3DFACEtạo ra 1 mảng 3 chiều
3P Tạo ra 1 đa tuyến bao gồm các đoạn
thẳng trong không gian 3 chiều
A
AARC vẽ cung tròn
ADCADCENTER
AAAREA Tính diện tích và chu vi một đối tượng
ALALIGN Di chuyển và quay các đối tượng để căn chỉnh
Các đối tượng
APAPPLOAD Đa ra hộp thoại để tải và huỷ tải Autolisp ADS
Và các trình ứng dụng ARX
ARARRAY tạo ra các bản sao các đối tượng được chon
ATTATTDEF tạo ra mọt định nghĩa thuộc tính
-ATT-ATTDEF tạo các thuộc tính của Block
ATEATTEDIT Hiệu chỉnh Block
B
BBLOCK tạo Block
BOBOUNDARY El tạo đa tuyến kín
BRBREAK Xét 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn
C
CCIRCLE vẽ đường tròn bang nhiều cách
CHPROPERTIES hiệu chỉnh thông số kỹ thuật
-CHCHANGE hiệu chỉnh text,thay đổi R,D
CHAChaMFER Vát mép các cạnh
COLCOLOR Xác lập màu dành cho các đối tượng được vẽ
Theo trình tự
CO,CPCOPY Sao chép đối tượng
D
DDIMSTYLE tạo ra và chỉnh sửa kích thước
DALDIMALIGNED Ghi kích thước thẳng và có thể căn chỉnh được
DANDIMANGULAR Ghi kích thước góc
DBADIMBASELINE tiếp tục 1 kích thước đoạn thẳng,góc từ đườngnền của kích thước được chọn
DCEDIMCENTER tạo ra một đường tâm hoạc đường tròn xuyên
tâm của các cung tròn&đường tròn
DCODIMCONTINU tiếp tục 1 đường thẳng,1góc từ đường mở rộng
1.thứ 2 của kích thước trước đây hoạc kt chọn
DDIDIMDIAMETE Gi kích thước đường kích
DEDDIMEDIT chỉnh sửa kích thước
DIDIST Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm
DIVDIVIDE đặt mỗi 1 đối tượng điểm và các khối dọc theo
DLIDIMLINEAR tạo ra kthước thẳng thẳng đứng hay nằm ngang
DODONUT vẽ các đường tròn hay cung tron được today là
vẽ hình vành khăn
DORDIMORDINATE tạo ra kích thước điểm góc
DOVDIMOVERRID viết chồng lên các tuyến hệ
DRDRAWORDER Thay đổi chế độ hiển thị các đối tượng và hảnh
DRADIMRADIUS tạo ra kích thước bán kính
DSDSETTINGS hiển thị DraffSetting để đặt chế độ cho Snap
end Grid,Polar tracking
DTDTEXT vẽ các mục văn bản
DVDVIEW Xác lập phép chiếu song song hoạc các chế độ
Xem cảnh
E
EERASEXoá các đối tượng
EDDDEDIT Đưa ra hộp thoại từ đó có thể chỉnh sửa nội
Dung văn bản, định nghĩa thuộc tính
ELELLIPSE vẽ elip
EXEXTEND Kéo dài đối tượng
EXITQUIT Thoat khỏi chương trính
EXPEXPORT Lưu bản vẽ sang dạng file khác
EXTEXTRUDE tạo ra vật thể rắn bằng cách đùn xuát đối tượng
2 chiều đang có
FFILLET Nối hai đối tượng bằng cung tròn
FIFILTER Đa ra hộp hội thoai từ đó có thể đa ra danh
Sách để chọn dựa trên thuộc tính của nó
G
GGROUP Đa ra hộp hội thoại có thể tạo ra một tập hợp Các đối tượng đặt tên
-G-GROUP chỉnh sửa tập hợp các đối tượng
GRDDGRIPS hiển thị hội thoại qua đó có thể cho các hoạt
động và xác lập màu ,kích cỡ
HBHATCH Tô vật liệu
-H-HATCH định nghĩa kiểu tô vật liệu
HEHATCHEDIT hiệu chỉnh tô vật liệu
HIHIDE tạo lại mô hình 3D
I
IINSERT Chèn một khối được đặt tên hoạc bản vẽ vào
bản vẽ vào bản vẽ hịên hành
-I-INSERT chỉnh sửa khối đã chèn
IADIMAGEADJUS mở ra hộp hội thoại để diều chỉnhđộ sang tương
phản, đổ đục của hình ảnh
IATIMAGEATTAC mở hộp thoại chỉ ra tên của hình ảnh cũng như
tham số
ICLIMAGECLIP tạo ra 1 đường biên dành cho các đối tượng
hình ảnh đơn
IMIMAGE Chèn hình ảnh ở các dạng khác vào1 file bản vẽ
Autocad
-IM-IMAGE hiệu chỉnh hình vẽ đã chèn
IMPIMPORT hiển thị hộp thoại cho phép nhập các dạng file
khác vào Autocad
ININTERSECT tạo ra các có thể tỏng hơp hoạc vùng tổng
hợp từ phần giao của 2 y nhều cố thể
INFINTERFERE Tìm phần giao của nhiều cố thể
IOINSERTOBJ Chèn một đối tượng lien kết hoạc nhúng vào
L
LLINE vẽ đường thẳng
LALAYER tạo lớp và các thuộc tính
-LA-LAYER hiệu chỉnh thuộc tính của layer
LELEADER tạo ra một đường kết nối các dòng chú thích
cho một thuộc tính
LENLENGTHEN Thay đổi chiều dài của một đối tượng và các góc
,cung
Ls,LILIST hiển thị thông tin cơ sở dữ liệu cho các đối
tượng được chọn
LwLWEIGHT Khai báo hay thay đổi chiều dài nét vẽ
LO-LAYOUT
LTLINETYPEhiển thị hộp thoại tạo và xác lập các kiểu đường
LTSLTSCALE Xác lập thừa số tỷ lệ kiểu đường
M
MMOVE Di chuyển đối tượng
MAMATCHPROP Sao chép các thuộc tính tứ đối tượng này sang
đối tượng khác
MEMEASUREđặt các đối tượng điểm hoặc các khối ở tại các
mức đo trên một đối tượng
MIMIRROR tạo ảnh của đối tượng
MLMLINE tạo ra các đường song song
MOPROPERTIES hiệu chỉnh các thuộc tính
MSMSPACE Hoán chuyển từ không gian giấy sang cổng xem
Di động đang có
MTMTEXT tạo ra mọt đoạn văn bản
MVMVIEW tạo ra các cổng xem di động và bật các cổng
xem di đọng đang có
O
OOFFSET vẽ các đường thẳng song song, đường tròn
đồng tâm
OPOPTIONS mở menu chính
OSOSNAP hiển thị hộp thôạich phẽpác lập các chế đạng
truy chụp đối tượng đang chay
P
PPAN Di chuyển cả bản vẽ
-P-PAN Di chuyển cả bản vẽ từ điểm 1 sang điểm 2
PAPASTESPEC Chèn dữ liệu từ Window Clip-board và điều khiển dạng thức của dữ liệu,sử dụng OLE
PEPEDIT chỉnh sửa các đa tuyến và các mạng lưới đa
tuyến 3 chiều
PLPLINE vẽ đa tuyến đường thẳng, đường tròn
POPOINT vẽ điểm
POLPOLYGONvẽ đa giác đều khép kín
PROPSPROPERTIES hiển thị menu thuộc tính
PREPREVIEW hiển thị chế độ xem một bản trước in
PRINTPLOT in
PSPSPACE Hoán chuyển từ cổng xem không gian mô hình
Sang không gian giấy
PUPURGEXoá bỏ các tham chiếu không còn dung ra khỏi
cở dữ liệu
R
RREDRAW Làm tươi lại màn hình của cổng xem hiện hành
RAREDRAWALL Làm tươi lại màn hình của tất cả các cổng xem
REREGEN tạo lại bản vẽ và các cổng xem hiện hình
REAREGENALL tạo lại bản vẽ và làm sang lại tất cả các cổng
xem
RECRECTANGLE vẽ hình chữ nhật
REGREGION tạo ra 1 đối tượng vùng từ 1 tập hợp các đối
tượng đang có
RENRENAME Thay đổi tên các đối tượng có chứa các khối,
,Các kiểu kích thước,các lớp,kiểu đường
REVREVOLVEtạo ra 1 cố thể bằng cách quay 1 đối tuơng 2
chiêu quay 1 trục
RMDDRMODES Đa ra hộp hội thoại đó có thể xác lập các trợ
Giúp bản vẽ
ROROTATE Xoay đối tượng quanh 1 điểm
RPRRPREF hiển thị hộp thoại cho phép xác lập các tham
chiếu tô bóng
RRRENDER hiển thị hộp thoại từ đó tạo ra hình ảnh độ tô
bong,hiện thực trong khung 3D,mô hình
S
SStrETCH Di chuyển hoạc căn chỉnh đối tượng
SCSCALE Phóng to,thu nhỏ theo tỷ lệ
SCRSCRIPT hiển thị 1 chuỗi lệnh
SECSECTION sử dụng mặt giao của 1 mằt phẳng và các
cố thể nhằm tạo ra 1 vùng
SETSETVA liệt kê tất cả các giá trị thay đổi của biến hthống
SHASHADE hiển thị hình ảnh phẳng
SLSLICE Các lớp 1 tập hợp các cố thể bằng 1 mặt phẳng
SNSNAP hạn chế sựdi chuyển của 2 sợi tóc theo những
mức được chỉ định
SOSOLID tạo ra các đa tuyếncó thể được tô đậm
SPSPELL hiển thị hộp thoại có thể kiểm tra cách viết văn
bản được tạo ra với dtext,text,Mtext
SPLSPLINE Tao ra cung,vẽ đường cong lien tục
SPESPLINEDIT hiệu chinh spline
STSTYLE hiển thị hộp thoại cho phép tạo ra các kiểu văn
bản được đạt tên
SUSUBTRACT tạo ra mọt vùng tổng hợp
TMTEXT tạo ra một đoạn văn bản
TATABLET Đinh chuẩn bảng với hệ toạ độ của 1 bản vẽ
Trên giấy
THTHICKNESS
TITILEMODE
TOTOOLBAR hiển thị che dấu định vị của các thanh công cụ
TOLTOLERANCE tạo dung sai hình học
TORTORUS tạo ra vật thể hình vành khuyên
TRTRIM cắt tỉa các đối tượng tại 1 cạnh cắt được xác
định bởi đối tượng khác
U
UCDDUCS Đa ra hộp thoai quản lý hệ toạ độ người đinh
Đã được xác định trong không gian
UCPDDUCSP Đa ra hộp thoại có thể chọn 1 hệ toạ độ dung
UNUNITS chọn các dạng thức tạ độ chính xác của tdộ,góc
UNIUNION tạo ra vùng tổng hợp hoạc có thê tổng hợp
V
VVIEW Lưu và phuc hồi các cảnh được đặt tên
VPDDVPOINT Đa ra hộp thoại xác lập hướng xem 3 chiều
-VPVPOINTXác lập hướng xem trong 1 chế độ xem 3 chiều
của bản vẽ
WWBLOCK viết các đối tường sang 1 file bản vẽ mớí
WEWEDGE tạo ra 1 cá thể 3 chiều với một mặt nghiêng và
một góc nhọn
X
XEXPLODE ngắt môt khối đa tuyến…thành các phần cấu thg XAXATTACH Đa ra hộp thoại có thể gán 1 tham chiếu ngoại
vào bản vẽ hiện hành
XBXBIND buộc các đối tượng phụ thuộc của 1 Xrè vào
1 bản vẽ hiện hành
XCXCLIPXác định một đường biên và tập hợp các mp
nghiêng
XLXLINE tạo ra 1 đường mở rộng vô hạn theo 2 hướng
XRXREF hiển thị hộp thoại để điều khiển các tham chiếu
ZZOOM Tăng giảm kích thước của các đối tượng trong
cong xem hiện hành
Ký hiệu khổ giấy 44 24 22 12 11
Kích thước các cạnh1189x841 594x841594x420297x420297x210
Ký hiệu AoA1A2A3A4CHÚ ÝO TRONG BÀI KHÔNG SẮP XẾP ĐƯỢC THEO CỘT(DỄ NHÌN HƠN) NÊN MÌNH PHẢI QUY ĐỊNH CÂU LỆNH ĐƯỢC GI BẰNG MÀU ĐỎ.SAU ĐÓ LÀ CÂU LỆNH ĐẦY ĐỦ VÀ LỜI GIẢI THÍCH VỀ CÂU LỆNH ĐÓ!

NẾU BẠN MUỐN NHẬN ĐƯỢC BẢN ĐẸP HƠN THÌ GIƯ ĐỊA CHỈ CHO MÌNH VÀO "MỤC COMMENT"Ở DƯỚI,ĐỂ MÌNH GỬI MAIL CHO!


Hoàng Quân
Đại Học Bách Khoa Hà Nội