PDA

View Full Version : [Thảo Luận] - 1 vài câu KT vi mô K34 không chắc lắm !tunlanhlung
23-05-2011, 02:15 AM
17/ Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn có hàm tổng chiphí: TC = Q 2 + 300 Q +100.000 , Nếu giá thị trường là 1100 thì thặng dư sản xuấtcủa doanh nghiệp:

a 160.000
b 320.000
c 400.000
d Các câu trên đều sai.

20/ Cho biết số liệuvề chi phí sản xuất của một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn như sau. Điểm hòavốn và điểm đóng cửa sản xuất của doanh nghiệp là những điểm tương ứng với cácmức sản lượng:

Q: 0 10 12 14 16 18 20
TC: 80 115 130 146 168 200 250a Q = 10 và Q = 14
b Q = 10 và Q = 12
c Q = 12 và Q = 14
d Không có câu nào đúng21/ Một doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàncó hàm tổng chi phí dài hạn:LTC = Q 2 + 64, mức giá cân bằng dài hạn

a 64
b 8
16

d 32

47/ Hàm số cầu thị trường của một sản phẩm có dạng P = -Q/2 + 40.Ở mức giá P = 30, hệ số co giãncầu theo giá sẽ là

a Ed = - 3/4 b Ed = - 3 c Ed = -4/3

d Không có câu nào đúng

2/ Doanh nghiệp độc quyền bán phân chia khách hàng thành 2nhóm, cho biết phương trình đường cầu của 2 nhóm này lần lượt là: Q1 = 100 -(2/3)P1 ; Q2 = 160 - (4/3)P2 ; tổng chiphí sản xuất của doanh nghiệp độc quyền TC = 30Q + 100. Để đạt mục tiêu tối đahoá lợi nhuận, và không thực hiện chính sách phân biệt giá, thì mức giá và sảnlượng (P và Q) chung trên 2 thị trường lúc này là:a P = 75 ; Q = 60

b P = 90 ; Q = 40

c P = 80 ; Q = 100

d tất cả đều sai.

7/ Một doanh nghiệpđộc quyền hoàn toàn có hàm chi phí: TC = Q2/10 +400Q +3.000.000, hàm số cầu thịtrường có dạng p = - Q /20 +2200. Mếuchính phủ đánh thuế là 150đ/sp thì lợi nhuận tối đa của doanh nghiệp này đạt đượclà :a 1.537.500

b 2.400.000

c 2.362.500

d Các câu trên đều sai.8/ Một doanh nghiệpđộc quyền hoàn toàn có hàm số cầu thị trường có dạng p = - Q + 2400.Ở mức sảnlượng tối đa hóa lợi nhuận có hệ số co giãn của cầu theo giá là -3, chi phíbiên là 10.Vậy giá bán ở mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận:a 20 b 10 c 15

d Các câu trên đều sai

43/ Một người tiêu thụ có thu nhập là 1000đvt, lượng cầu sảnphẩm X là 10 sp, khi thu nhập tăng lên là 1200đvt, lượng cầu của sản phẩm Xtăng lên là 13 sp, vậy sản phẩm X thuộc hànga Hàng thông thường.

b Hàng cấp thấp.

c Hàng xa xỉ

d Hàng thiết yếu

o0nlyou0o
23-05-2011, 03:14 AM
17/ PS = (P - AVC)xQ. Vì thị trừing cạnh trnah hoàn toàn nên P = MC = 2Q + 300 >>> Q = 400.
PS = (MC - AVC)xQ = (2Q +300 - Q - 300)xQ = Q^2 = 400^2 = 160.000 >>> Đáp án A

gaodenvang
23-05-2011, 07:29 AM
Câu 20 lấy TC sau trừ TC=80 rồi chia cho Q tương ứng, cái nào nhỏ nhất là điểm đóng cửa, lấy TC từng cái chia cho Q tương ứng, cái nào nhỏ nhất là điểm hòa vốn.
21) Cân bằng dài hạn thì P=AC, P=MC => MC =AC, tính ra Q thế ngược vào MC hay AC cũng được => =16.
47) Chuyển pt P thành pt Q, lấy P thế vào tính ra Q, lấy hệ số của pt Q là (-2*30)/20, ra -3.
Câu 43 thì tính Ei rồi dựa vào lý thuyết => Hàng xa xỉ.

thuycute
23-05-2011, 07:49 AM
Câu 2: không phân biêt giá thì Q=Q1+Q2=260-2P =>P=-1/2Q+130=>MR= -Q+130
MC=TC'=30
Để tối đa hóa lợi nhuận: MR=MC=>-Q+130=30 =>Q=100 =>P=80
=>đáp án C
Câu 7:Khi chính phủ đánh thuế P=-Q/20+2200+150=>MR=-Q/10+2350
MC=TC'=Q/5+400
DN đạt lợi nhuận tối đa khi MR=MC=>Q=6500 =>P=1875
TP=TR-TC=PQ-TC=2362500
=>đáp án C

gaodenvang
23-05-2011, 08:43 AM
Câu 7. Đánh thuế theo sl => Hàm TC cộng thêm 150Q. => TC = Q2/10 +550Q +3.000.000. Cho ra MC = Q/5 + 550 = MR = -Q/5 +2200. Tính ra Q => P, thế Q vào TC mới lập ra TC. P*Q - TC = 1537500. Đáp án A

thuycute
23-05-2011, 08:49 AM
ý quên.thanks bạn nhé.may k sai 1 câu.hix

*.*ếch ộp*.*
23-05-2011, 09:02 AM
các bạn giải giúp mình bài này với.

40/ cho biết số liệu về chi phí sx của một DN cạnh trnh hoàn toàn như sau. Nếu giá thị trường là 16d/sp, tổng lợi nhuận tối đa là
Q : 0 10 12 14 16 18 20
TC: 80 135 130 146 168 200 250
a) 88 b)120 c)170 d)all đều sai